จรรยาบรรณสำหรับสมาชิกสหกรณ์

coolจรรยาบรรณสำหรับสมาชิกสหกรณ์ cool
๑. มุ่งมั่นและอุทิศ เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์ก้าวหน้า โดยยึดมั่นอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
๒. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด
๓. สอดส่องดูแลและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง
๔. ร่วมทำธุรกิจของสหกรณ์ ในฐานะเจ้าของสหกรณ์
๕. ร่วมมือกับคณะกรรมดำเนินการของสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง
๖. มุ่งมั่น ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
^