วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพ ยึดหลักปรัชญาสหกรณ์ 
เอื้ออาทรต่อสังคม เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต

 

 

ค่านิยม

สหกรณ์ฯ บริหารงานแบบมีส่วนร่วม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความเสมอภาค 
เที่ยงธรรม โปร่งใส สามัคคี สมชิกตั้งมั่นในจริยธรรม และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

^