ศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ.กาญจนบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ที่ปรึกษาสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก และฝ่ายจัดการ จำนวน 80 คน ร่วมโครงการอบรม ศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบสหกรณ์จาก
^