งานวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด
งานวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุมสักทอง โรงแรมแม่ยมพาเลส จังหวัดแพร่
^