สินเชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

การบริการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด
หมวดสินเชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้า


 

*เงินกู้เครื่องใช้ไฟฟ้า*

 

“เครื่องใช้ไฟฟ้า หมายถึง วัสดุอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกที่ใช้ไฟฟ้าทุกชนิด”

 

* หมายเหตุ : ให้กู้แก่สมาชิกประเภทสามัญเท่านั้น*

 

1) เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป
2) วงเงินกู้ยืมไม่น้อยกว่า 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท แต่เมื่อรวมรายการชำระเงินกู้ทุกประเภทกับรายการหักอื่นๆแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 85
3) ดอกเบี้ยเงินกู้ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ (ปัจจุบัน 5.85 )

 

หลักประกันเงินกู้เครื่องใช้ไฟฟ้า

 

1) มีผู้ค้ำประกัน 1 คน โดยไม่นับรวมการค้ำประกันเงินกู้สามัญและสมาชิก 1 คนมีสิทธิ์ค้ำประกันเงินกู้โครงการนี้ได้เพียง 1 สัญญาเท่านั้น
2) หากใช้หุ้นค้ำประกัน สามารถใช้หุ้นไม่เกินร้อยละ 90
3) หากใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน สามารถใช้เงินฝากในบัญชีได้ไม่เกินร้อยละ 80

 

ระยะเวลาในการชำระคืน

 

วงเงินตั้งแต่ 5,000-10,000 บาท ชำระไม่เกิน 24 เดือน
วงเงินตั้งแต่ 10,001-30,000 บาท ชำระไม่เกิน 36 เดือน
วงเงินตั้งแต่ 30,001-50,000 บาท ชำระไม่เกิน 48 เดือน

 

หลักฐานประกอบคำขอกู้ และรายละเอียดอื่นๆ

 

1) ใบเสนอราคาจากบริษัทหรือร้านค้าที่สมาชิกประสงค์จะซื้อ
2) ให้ผู้กู้จัดส่งหลักฐานของการซื้อเป็นใบเสร็จรับเงิน ส่งมอบให้กับสหกรณ์ภายใน 1 เดือน
3) สหกรณ์เป็นผู้จ่ายเช็คให้กับผู้ขายโดยตรง
4) การพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการเงินกู้

^