สินเชื่อยานพาหนะ

การบริการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด
หมวดสินเชื่อยานพาหนะ

 

*เงินกู้รถยนต์*

 

1) เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป
2) เป็นสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ใหม่ และเป็นสินเชื่อรายใหม่ จะต้องไม่มีสัญญาเงินกู้สามัญเดิมหรือสินเชื่อรถยนต์เดิม และให้ชำระจนสิ้นสุดถึงจะมีสัญญารายใหม่ได้
3) ต้องมีเงินรวมชำระเงินกู้ทุกประเภทกับรายการหักอื่นแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 85 ของเงินเดือน
4) อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้ในงวดสุดท้ายต้องไม่เกิน 60 ปี
5) วงเงินกู้ยืมไม่เกินรายละ 1,500,000 บาท
6) คำขอกู้ต้องเสนอผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้
7) ดอกเบี้ยเงินกู้ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
8) การส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่เกิน 120 งวด

 

หลักประกันเงินกู้ยานพาหนะ(รถยนต์)

 

1) มีผู้ค้ำประกัน 2 คน สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์ค้ำเพื่อนร่วมสมาชิกไม่เกิน 2 คน
2) ผู้กู้ต้องทำประกันชั้น 1 อย่างน้อย 1 ปี รวมถึงการประกันตาม พรบ.อย่างถูกต้องโดยกรมธรรม์จะต้องระบุชื่อ "สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด"เป็นผู้รับผลประโยชน์และทุนประกันต้องไม่น้อยกว่าวงเงินที่ขอกู้
3) ผู้กู้ต้องนำสมุดคู่มือทะเบียนรถมอบให้กับสหกรณ์ฯ ภายใน 45 วัน นับจากวันที่สมาชิกได้รับเงินกู้เรียบร้อยแล้ว พร้อมทำใบขอโอนและรับโอนให้กับสหกรณ์ฯ
4) กรมธรรม์ประกันภัยและ พรบ.รถยนต์ฉบับตัวจริง

 

หลักฐานเพิ่มเติมในการขอกู้

1) ใบเสนอราคาหรือใบจองรถจากบริษัทหรือร้านค้าที่ผู้กู้ประสงค์จะซื้อ
2) เอกสารที่นำมาติดต่อขอรับเงิน(สหกรณ์เป็นผู้จ่ายเช็คให้กับบริษัทหรือร้านค้าโดยตรง) คือ
- หนังสือแจ้งหมายเลขเครื่องและหมายเลขตัวรถยนต์ พร้อมลอกเลขเครื่องและเลขตัวถังโดยกระดาษกาว
- หนังสือสัญญาซื้อขาย

.............................................................................................................................................................

*เงินกู้รถจักยานยนต์*

 

1) เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป
2) เป็นสินเชื่อเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ และเป็นสินเชื่อรายใหม่ จะต้องไม่มีสัญญาเงินกู้สามัญเดิมหรือสินเชื่อรถยนต์เดิม และให้ชำระจนสิ้นสุดถึงจะมีสัญญารายใหม่ได้
3) ต้องมีเงินรวมชำระเงินกู้ทุกประเภทกับรายการหักอื่นแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 85 ของเงินเดือน
4) อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้ในงวดสุดท้ายต้องไม่เกิน 60 ปี
5) วงเงินกู้ยืมไม่เกินรายละ 80,000 บาท
6) คำขอกู้ต้องเสนอผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้
7) ดอกเบี้ยเงินกู้ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
8) การส่งเงินงวดชำระหนี้ กำหนดให้ส่งเป็นงวดรายเดือนในวันสิ้นเดือนพร้อมดอกเบี้ย ไม่เกิน 60 งวด

 

หลักประกันเงินกู้ยานพาหนะ(รถจักรยานยนต์)

 

1) มีผู้ค้ำประกัน 1 คน สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์ค้ำเพื่อนร่วมสมาชิกไม่เกิน 1 สัญญา
2) ผู้กู้ต้องนำสมุดคู่มือทะเบียนรถมอบให้กับสหกรณ์ฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สมาชิกได้รับเงินกู้เรียบร้อยแล้ว พร้อมทำใบขอโอนและรับโอนให้กับสหกรณ์ฯ

 

รายละเอียดและหลักฐานเพิ่มเติมในการขอกู้

1) ใบเสนอราคาหรือใบจองรถจากบริษัทหรือร้านค้าที่ผู้กู้ประสงค์จะซื้อ
2) สหกรณ์เป็นผู้จ่ายเช็คให้กับบริษัทหรือร้านค้าโดยตรง
3) พิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการเงินกู้

^