คำถามชิงรางวัล ครั้งที่ 1/2560

จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 200 บาท ระยะเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ์ -เมษายน 2560  โครงการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงบริการ ประจำปี 2560
ร่วมสนุก Click yes

..:: ประกาศวันหยุดทำการ เดือน มีนาคม  2560  ::..
เดือน มีนาคม  2560
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม  2560  เนื่่องจากสหกรณ์ฯ เดินทางศึกษาดูงาน จังหวัดระยอง
วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560 เนื่องจากสหกรณ์ฯเดินทางศึกษาดูงาน จังหวัดระยอง
**แจ้งสมาชิกทราบ โดยทั่วกัน**                           ประกาศ... สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด    


 :42: รับสมัครสมาชิกสสทธ. :42:

รอบ3/2560 : รับสมัคร 1-20 มี.ค.2560/อายุ 58 ปีบริบูรณ์ /สมาชิกภาพสมบูรณ์ 1 ก.ย.2560

แจ้งสมาชิกที่สมัคร สสธท. ให้ติดต่อรับ สำเนาใบสำคัญการเป็นสมาชิก สสธท.ได้ที่สหกรณ์ฯ รอบการสมัครดังนี้
รอบ4/2558 (สมัครเดือน ต.ค.-พ.ย.2558) คุ้มครอง 1 ม.ค.2559
รอบ1/2559 (สมัครเดือน ม.ค.-ก.พ.2559) คุ้มครอง 1 เม.ย.2559
รอบ2/2559 (สมัครเดือน เม.ย.-พ.ค.2559) คุ้มครอง 1 ก.ค.2559
รอบ3/2559 (สมัครเดือน ก.ค.-ส.ค.2559) คุ้มครอง 1 ต.ค.2559
รอบ4/2559 (สมัครวันที่ 1-20 ต.ค.2559) คุ้มครอง 1 เม.ย.2560
รอบ5/2559 (สมัครวันที่ 1-20 พ.ย.2559) คุ้มครอง 1 พ.ค.2560
รอบ6/2559 (สมัครวันที่ 1-20 ธ.ค.2559) คุ้มครอง 1 มิ.ย.2560


 

**************************************************************************************************************
เข้าสู่เว็บไซต์