..:: ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด
 ::..

 

1.สมาชิกผู้ยื่นกู้ให้ส่งเอกสารสัญญาเงินกู้ ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มท่าน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแนบสัญญากู้ให้เรียบร้อย 
และถูกต้องทุกครั้ง ก่อนนำส่งให้สหกรณ์ฯ

2.กรณี..สมาชิกขอถอนเงินเกิน 100,000บาทให้แจ้งสหกรณ์ล่วงหน้า 1 วัน
3.กรณี..มอบอำนาจให้ผู้อื่นทำธุรกรรม ฝาก-ถอน เงินแทนนั้น ต้องนำบัตรประชาชน(ตัวจริง) ของผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรมยืนยันหลัก 
ฐานด้วยทุกครั้ง เพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณที่ให้ความเชื่อมั่น และวางใจใช้บริการสหกรณ์ฯ

*********
 

  
 
 

 

smiley สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด

 แจ้งวันหยุดทำการ เดือนมกราคม 2565 

                       

วันจันทร์ ที่ 3 มกราคม 2565 ชดเชยวันขึ้นปีใหม่