..:: ตอบคำถาม ครั้งที่ 3/2559 ::..


สหกรณ์ ฯ กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เมื่อไร?
ระยะเวลาส่งคำตอบ กันยายน -พฤศจิกายน 2559

ร่วมตอบคำถาม Click !!


                           ประกาศ... สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด    


 :42: สมาชิกที่สมัคร สสทธ.ติดต่อรับสำเนาใบสำคัญการเป็นสมาชิก สสธท.ได้ที่สหกรณ์ฯ :42:


รอบสมัคร 4/2559 คุ้มครอง 1 ม.ค.2559
รอบสมัคร 1/2559 คุ้มครอง 1 เม.ย.2559
รอบสมัคร 2/2559 คุ้มครอง 1 ก.ค.2559

 

**************************************************************************************************************
เข้าสู่เว็บไซต์