..:: ตอบคำถาม ครั้งที่ 3/2559 ::..


สหกรณ์ ฯ กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เมื่อไร?
ระยะเวลาส่งคำตอบ กันยายน -พฤศจิกายน 2559

ร่วมตอบคำถาม Click !!


                           ประกาศ... สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด    


ประกาศ ...วันหยุดทำการ เดือนตุลาคม 2559

วันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม   ชดเชยวันปิยมหาราช

***********

 :42: สมาชิกที่สมัคร สสทธ.ติดต่อรับสำเนาใบสำคัญการเป็นสมาชิก สสธท.ได้ที่สหกรณ์ฯ :42:


รอบ 4/2559 / รับสมัคร 1-20 ต.ค.2559 /สมาคมพิจารณาอนุมัติรับ 29 ต.ค. 2559 /สมาชิกภาพสมบูรณ์ 1 เม.ย.2560
รอบ5/2559/รับสมัคร 1-20 พ.ย.2559/สมคมพิจาณาอนุมัติรับ 26 พ.ย.2559/สมาชิกภาพสมบูรณ์ 1 พ.ค.2560
รอบ6/2559/รับสมัคร 1-20 ธ.ค.2559/สมาคมพิจาณาอนุมัติรับ 25 ธ.ค.2559/สมาชิกภาพสมบูรณ์ 1 มิ.ย.2560
รอบ1/2560/รับสมัคร 1-20 ม.ค.2560/สมาคมพิจาณาอนุมัติรับ 28 ม.ค.2560/สมาชิกภาพสมบูรณ์ 1 ก.ค.2560
รอบ2/2560/รับสมัคร 1-20 ก.พ.2560/สมาคมพิจาณาอนุมัติรับ 25 ก.พ.2560/สมาชิกภาพสมบูรณ์ 1 ส.ค.2560

 

**************************************************************************************************************
เข้าสู่เว็บไซต์