smiley สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัดyes

 

 แจ้งวันหยุดทำการ เดือนกรกฎาคม 2565 

                       

enlightened วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา

enlightened วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา

     พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

     พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
enlightened วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2565 วันหยุดพิเศษ มติครม.